NIPA CLOUD ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC27001 แล้ว!!

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System (ISMS) โดยมี ดร. อภิศักดิ์ จุลยา กรรมการผู้จัดการ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และกระเช้าดอกไม้ จากคุณบุคลากร ใจดี Sales Director ตัวแทนจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ(bsi) ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ โดยมาตรฐานนี้คลอบคลุมถึงการให้บริการทั้ง Public Cloud, Private Cloud และ Data Center จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าทุกคนได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยสูงสุด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 -…