จัดคอร์สต่อเนื่อง! ทีมงาน Nipa.Cloud อบรมคอร์ส OpenStack Bootcamp I ‘OS100’ และ Ceph Storage Training & Workshop ‘CS100’ ให้กับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ครั้งที่ 2

หลังจากทีม Nipa.Cloud ได้จัดคอร์ส Docker Container with Kubernetes ให้กับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ที่ผ่านมา ทีมงานยังได้เปิดอบรมต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22-24 และ 29-31 มกราคม พ.ศ.2563 ด้าน OpenStack และ Ceph Storage ให้กับทีมงานแผนก IT Infrastructure Section ทั้ง 10 ท่าน อีกหนึ่งครั้ง ซึ่งการอบรมครั้งนี้บรรยายโดย คุณ คมกฤช เวียงวิเศษ (Principal Engineer, Nipa.Cloud) และคุณ ณัฐพร พูลสุขเสริม (Cloud Operations Manager, Nipa.Cloud) โดยมีทั้งเนื้อหาด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึง ระบบโครงสร้าง, การปฏิบัติงานที่ให้ผลเป็นเลิศ, ขั้นตอนการให้บริการ, ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายใน OpenStack และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง…