ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ (SLA) เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาปรับใช้อยู่เสมอ ประกาศฉบับนี้จึงต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการที่จะเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อท่าน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานการให้บริการฉบับปรับปรุงได้ที่ https://www.nipa.cloud/sla/ มาตรฐานการให้บริการฉบับใหม่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ได้มาตรฐานมากขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงให้การบริการ และการดำเนินงานของเราสามารถวัดผลได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้ ลำดับความสำคัญของการจัดการเหตุอุบัติการณ์ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น Critical (Security Incident), High, Medium และ Low. ลำดับความสำคัญของการจัดการคำร้องขอ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น High, Medium, Low และ Planned. ระยะเวลาการตอบกลับสำหรับเหตุอุบัติการณ์และคำร้องขอทุกระดับ เปลี่ยนแปลงจาก ภายใน 12 ชั่วโมง เป็น ภายใน 30 นาที…