NIPA Cloud Partner Summit 2024

Open Cloud: Life After VMware

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน NIPA Cloud Partner Summit 2024
Open Cloud: Life After VMware

เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้และอัพเดตเทคโนโลยีล่าสุดของนิภาคลาวด์
เพื่อเปิดโอกาสให้ System Integrator และ Software House
Consulting ในการนำไปใช้กับลูกค้าของท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ขณะนี้งาน NIPA Cloud Partner Summit 2024
Open Cloud: Life After VMware
ได้ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว
แต่ท่านยังสามารถรับชมงานทางออนไลน์ได้ผ่านยูทูป

*ขออนุญาตจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานบริษัทละ 2 ท่าน
ในกรณีต้องการเข้าร่วมงานมากกว่า 2 ท่าน กรุณาติดต่อ [email protected]

© 2024 Nipa Technology Co., Ltd., All Rights Reserved. | Privacy Policy | Cookie Policy | Terms of Service | System Status