Image sharing

การแบ่ง image ให้ใช้งานได้หลาย project พร้อมกัน

และยังสามารถยกเลิกการ share image
โดยเลือก project ได้ด้วย โดยการใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิ๊ก

Image sharing

การแบ่ง image ให้ใช้งานได้หลาย project พร้อมกัน และยังสามารถยกเลิกการ share image โดยเลือก project ได้ด้วย โดยการใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิ๊ก

วิธีใช้งาน

เลือกเมนู image แล้วเลือก image ที่เราต้องการ share ไปยัง project อื่น ไปที่เมนูด้านขวาของ image ที่เลือก และเลือก Manage image sharing ใส่ project id โดยสามารถ ใส่ project id ได้มากกว่า 1 project เพียงเท่านี้ ก็สามารถใช้งาน image ร่วมกันได้หลาย project

วิธีใช้งาน

เลือกเมนู image แล้วเลือก image ที่เราต้องการ share ไปยัง project อื่น ไปที่เมนูด้านขวาของ image ที่เลือก และเลือก Manage image sharing ใส่ project id โดยสามารถ ใส่ project id ได้มากกว่า 1 project เพียงเท่านี้ ก็สามารถใช้งาน image ร่วมกันได้หลาย project

การหา Project ID เพื่อนำมาใช้งานกับ Image Sharing

โดยสามารถหาได้จาก เมนูด้านซ้าย เลือก เมนู Project กล่องข้อมูลจะมีรายละเอียด Project ID เพียง Click ที่ตัวเลข Project ID ระบบจะ Copy เลข Project ID มาให้เพื่อนำไปใช้งาน

การหา Project ID เพื่อนำมาใช้งานกับ Image Sharing

โดยสามารถหาได้จาก เมนูด้านซ้าย เลือก เมนู Project กล่องข้อมูลจะมีรายละเอียด Project ID เพียง Click ที่ตัวเลข Project ID ระบบจะ Copy เลข Project ID มาให้เพื่อนำไปใช้งาน

การยกเลิกการ sharing  image

สามารถทำได้โดยเลือก action ด้านขวามือของ snapshot ที่ต้องการ เลือก Manage image sharing ลบ Project ที่เลือก กด Confirm

การยกเลิกการ sharing  image

สามารถทำได้โดยเลือก action ด้านขวามือของ snapshot ที่ต้องการ เลือก Manage image sharing ลบ Project ที่เลือก กด Confirm