สรุปภาพรวมงาน Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์”

ผ่านไปแล้วกับงาน Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์” เมื่อ วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางการสัมมนาออนไลน์ Webinar โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ NIPA.Cloud, DEPA, Intel และ My Mooban ภายในงานวิทยากรได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดการใช้งานของเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างเต็มตัว โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า) ได้กล่าวถึงเสาหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ Software, Hardware, Infrastructure, Digital Content และ Telecommunication ซึ่งทั้งหมดเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคง…