รับเงินทุนสูงสุด 10,000 บาท**
เพียงใช้บริการ Nipa.Cloud ครบ 6 เดือน

วันนี้ ถึง 18 พ.ค. 2563
สมัครด่วน! จำนวนจำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
depa Mini Transformation Voucher

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำหนด

“Nipa.Cloud ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก พาธุรกิจไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ‘depa Mini Transformation Voucher’ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs พัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านบริการ Public Cloud ของคนไทย โดยเป็นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง

เงื่อนไขการสนับสนุน

1. สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

2. หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน

      • ค่าเช่าใช้บริการระบบ Nipa.Cloud อย่างน้อย 6 เดือน
      • ค่าใช้บริการระบบ Nvision Platform (Face Recognition, Face detection และ Object detection) อย่างน้อย 6 เดือน

Nipa.Cloud ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก พาธุรกิจไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ‘depa Mini Transformation Voucher’ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs พัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านบริการ Public Cloud ของคนไทย โดยเป็นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง

1. CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า)

2. ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)

3. ACC (ระบบบัญชี การเงิน)

4. HRM (ระบบบริหารจัดการบุคคล)

5. POS (ระบบขายหน้าร้าน)

6. E-Commerce (ระบบจัดการขายออนไลน์)

7. Logistic (ระบบขนส่ง)

8. Smart Farming (ระบบบริหารจัดการฟาร์ม)

คุณสมบัติของธุรกิจ SMEs ที่สามารถขอรับการสนับสนุน

1. ธุรกิจต้องเป็นสมาชิกของ depa (depa member) โดยสามารถสมัครได้ที่ https://member.depa.or.th/

2. ธุรกิจต้องอยู่ในกิจการประเภทการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

3. ธุรกิจเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ

4. เจ้าของกิจการธุรกิจต้องมีสภาพพเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์

ขั้นตอนการขอรับทุน

1. ลงทะเบียนกับ Nipa.Cloud ได้ที่ https://www.nipa.cloud/nipacloudxepa

2. สมัครสมาชิกของ depa (depa member) ได้ที่ https://member.depa.or.th/

3. ลงทะเบียนกับโครงการ ‘depa Mini Transformation Voucher’ ผ่านทาง ZipEvent ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/DEPA-mini-Transformation-Voucher-Thaifightcovid

4. เลือกเทคโนโลยีจาก Nipa.Cloud ที่ต้องการใช้งาน

5. ตกลงทำการซื้อขายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีจาก Nipa.Cloud

6. นำใบเสร็จที่มีการซื้อขายในช่วงวันที่ 25 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2563 และได้รับการอนุมัติกับคณะอนุกรรมการฯ สามารถไปเบิกจ่ายย้อนหลังกับหน่วยงานร่วมดำเนินงานในแต่ละพื้นที่