International

Data Transfer Cost

ข้อกำหนดและการคิดค่าบริการ


1. Free Quota สะสมสูงสุด ต่อเดือน

 • สำหรับ Download Data Transfer สะสมสูงสุด 5 GB ต่อเดือน
 • สำหรับ Upload Data Transfer สะสมสูงสุด 10 GB ต่อเดือน

a. วิธีการคำนวน Free Quota สำหรับชั่วโมงที่ 1 ของแต่ละเดือน

 • Free Quota Download DT (2.1*) = Public Cloud Usage ของชั่วโมงที่ 1 (1.1*) x 12 เท่า x 25 MB
 • Free Quota Upload DT (2.5*) = Public Cloud Usage ของชั่วโมงที่ 1 (1.1*) x 12 เท่า x 25 MB

b. วิธีการคำนวน Free Quota สำหรับชั่วโมงต่อไป ของแต่ละเดือน

 • Free Quota Download DT (2.1*) = Public Cloud Usage ของแต่ละชั่วโมง (1.1*) x 25 MB
 • Free Quota Upload DT (2.5*) = Public Cloud Usage ของแต่ละชั่วโมง (1.1*) x 25 MB

2. การคิดค่าบริการ Data Transfer แต่ละชั่วโมง เพิ่มเติม

 • ค่าบริการ Download DT (1.2*) = [Monthly Download Data Transfer Usage (3.3*) – Total Quota Download Data Transfer (2.4*)] x 9 THB
 • ค่าบริการ Upload DT (1.3*) = [Monthly Upload Data Transfer Usage (3.4*) – Total Quota Upload Data Transfer (2.8*)] x 3 THB

*อ้างอิงจากตารางตัวอย่างด้านล่าง

ข้อกำหนดและการคิดค่าบริการ


1. Free Quota สะสมสูงสุด ต่อเดือน

 • สำหรับ Download Data Transfer สะสมสูงสุด 5 GB ต่อเดือน
 • สำหรับ Upload Data Transfer สะสมสูงสุด 10 GB ต่อเดือน

a. วิธีการคำนวน Free Quota สำหรับชั่วโมงที่ 1 ของแต่ละเดือน

 • Free Quota Download DT (2.1*) = Public Cloud Usage ของชั่วโมงที่ 1 (1.1*) x 12 เท่า x 25 MB
 • Free Quota Upload DT (2.5*) = Public Cloud Usage ของชั่วโมงที่ 1 (1.1*) x 12 เท่า x 25 MB

b. วิธีการคำนวน Free Quota สำหรับชั่วโมงต่อไป ของแต่ละเดือน

 • Free Quota Download DT (2.1*) = Public Cloud Usage ของแต่ละชั่วโมง (1.1*) x 25 MB
 • Free Quota Upload DT (2.5*) = Public Cloud Usage ของแต่ละชั่วโมง (1.1*) x 25 MB

2. การคิดค่าบริการ Data Transfer แต่ละชั่วโมง เพิ่มเติม

 • ค่าบริการ Download DT (1.2*) = [Monthly Download Data Transfer Usage (3.3*) – Total Quota Download Data Transfer (2.4*)] x 9 THB
 • ค่าบริการ Upload DT (1.3*) = [Monthly Upload Data Transfer Usage (3.4*) – Total Quota Upload Data Transfer (2.8*)] x 3 THB

*อ้างอิงจากตารางตัวอย่างด้านล่าง

ตารางตัวอย่างการคิดค่าบริการ Data Transfer


 1. ค่าธรรมเนียม (บาท)

Hour

Public Cloud
Usage
(1.1)

Data Transfer Cost

Total Cost
(1.5)

Download
(1.2)

Upload
(1.3)

Total
(1.4)

1

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

3

10.00

0.00

2.25

2.25

12.25

4

10.00

0.00

23.25

23.25

33.25

5

10.00

4.95

14.08

19.03

29.03

6

10.00

0.00

6.51

6.51

16.51

7

10.00

5.19

10.19

15.38

25.39

8

10.00

1.35

1.76

3.11

13.11

9

10.00

2.91

1.49

4.40

14.40

1.1  การใช้งานคลาวด์สาธารณะ
1.2  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการดาวน์โหลด
1.3  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการอัพโหลด
1.4  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (1.2 ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการดาวน์โหลด + 1.3 ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการอัพโหลด)
1.5  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1.1 การใช้คลาวด์สาธารณะต่อชั่วโมง + 1.4 ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด)

2. โควต้าการถ่ายโอนข้อมูล (GB) ต่อเดือน

 • Free quota download DT (2.1*) = Public Cloud Usage ของชั่วโมงที่ 1(1.1*) x 12 เท่า x 25 MB
 • Free quota upload DT (2.5*) = Public Cloud Usage ของชั่วโมงที่ 1(1.1*) x 12 เท่า x 25 MB
 • Free quota download DT (2.1*) = Public Cloud Usage ของแต่ละชั่วโมง(1.1*) x 25 MB
 • Free quota upload DT (2.5*) = Public Cloud Usage ของแต่ละชั่วโมง(1.1*) x 25 MB

Hour

Free Quota
Dowlnoad DT
(GB)
(2.1)

Usage Download
DT (GB)
(2.2)

Free quota of
cumulative
Download Data
Transfer (GB)
(2.3)

Total Quota
Download DT (GB)
(2.4)

Free Quota
Upload DT (GB)
(2.5)

Usage Upload
DT (GB)
(2.6)

Free quota of
cumulative Upload
Data transfer (GB)
(2.7)

Total Quota Upload
DT (GB)
(2.8)

1

3.00

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

2

0.25

0.00

3.25

3.25

0.25

0.00

3.25

3.25

3

0.25

0.00

3.50

3.50

0.25

0.75

3.50

4.25

4

0.25

0.00

3.75

3.75

0.31

7.75

3.81

12.31

5

0.25

0.55

4.00

4.55

0.83

4.69

4.64

17.83

6

0.37

0.00

4.37

4.92

0.60

2.17

5.24

20.60

7

0.25

0.58

4.62

5.75

0.41

3.40

5.65

24.41

8

0.38

0.15

5.00

6.28

0.50

0.59

6.16

25.50

9

0.00

0.32

5.00

6.60

0.29

0.50

6.45

26.29

2.1   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดฟรี
2.2   การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลด (ชั่วโมงสุดท้าย)
2.3   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดสะสมฟรี
2.4   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด (รวม 2.1 โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดฟรี และ
2.5   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดฟรี
2.6   การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลด (ชั่วโมงสุดท้าย)
2.7   โควตาการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดสะสมฟรี
2.8   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูล อัปโหลด ทั้งหมด (รวม 2.5 โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดฟรี และ 2.6 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลด (ชั่วโมงสุดท้าย))

3. การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล (GB)

Hour

Data Transfer Cost

Data Transfer Cost

Download
(1.2)

Upload
(1.3)

Total
(1.4)

Total
(1.4)

1

2.00

2.00

2.00

2.00

2

1.00

2.00

3.00

4.00

3

0.30

8.00

3.30

12.00

4

1.00

5.00

4.30

17.00

5

0.20

3.00

4.50

20.00

6

1.00

4.00

5.50

24.00

7

0.40

1.00

5.90

25.00

8

0.70

1.00

6.60

26.00

9

0.20

1.00

6.80

27.00

3.1 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดรายชั่วโมง
3.2 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดรายชั่วโมง
3.3 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดรายเดือน
3.4 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดรายเดือน

ตารางตัวอย่างการคิดค่าบริการ Data Transfer


 1. ค่าธรรมเนียม (บาท)

Hour

Public Cloud
Usage
(1.1)

Data Transfer Cost

Total Cost
(1.5)

Download
(1.2)

Upload
(1.3)

Total
(1.4)

1

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

3

10.00

0.00

2.25

2.25

12.25

4

10.00

0.00

23.25

23.25

33.25

5

10.00

4.95

14.08

19.03

29.03

6

10.00

0.00

6.51

6.51

16.51

7

10.00

5.19

10.19

15.38

25.39

8

10.00

1.35

1.76

3.11

13.11

9

10.00

2.91

1.49

4.40

14.40

1.1  การใช้งานคลาวด์สาธารณะ
1.2  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการดาวน์โหลด
1.3  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการอัพโหลด
1.4  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (1.2 ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการดาวน์โหลด + 1.3 ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลการอัพโหลด)
1.5  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1.1 การใช้คลาวด์สาธารณะต่อชั่วโมง + 1.4 ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด)

2. Quota Data Transfer (GB) per Month

 • Free quota download DT (2.1*) = public cloud usage for 1st hour (1.1*) x 12 times x 25 MB
 • Free quota upload DT (2.5*) = public cloud usage for 1st hour (1.1*) x 12 times x 25 MB
 •  Free quota download DT (2.1*) = public cloud usage for each hour (1.1*) x 25 MB
 •  Free quota upload DT (2.5*) = public cloud usage for each hour (1.1*) x 25 MB

Hour

Free Quota
Download DT
(GB)
(2.1)

Usage Download
DT (GB)
(2.2)

Free quota of
cumulative
Download Data
Transfer (GB)
(2.3)

Total Quota
Download DT (GB)
(2.4)

Free Quota
Upload DT (GB)
(2.5)

Usage Upload
DT (GB)
(2.6)

Free quota of
cumulative Upload
Data transfer (GB)
(2.7)

Total Quota Upload
DT (GB)
(2.8)

1

3.00

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

2

0.25

0.00

3.25

3.25

0.25

0.00

3.25

3.25

3

0.25

0.00

3.50

3.50

0.25

0.75

3.50

4.25

4

0.25

0.00

3.75

3.75

0.31

7.75

3.81

12.31

5

0.25

0.55

4.00

4.55

0.83

4.69

6.64

17.83

6

0.37

0.00

4.37

4.92

0.60

2.17

5.24

20.60

7

0.25

0.58

4.62

5.75

0.41

3.40

5.65

24.41

8

0.38

0.15

5.00

6.28

0.50

0.59

6.16

25.50

9

0.00

0.32

5.00

6.60

0.29

0.50

6.45

26.29

2.1   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดฟรี
2.2   การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลด (ชั่วโมงสุดท้าย)
2.3   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดสะสมฟรี
2.4   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด (รวม 2.1 โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดฟรี และ
2.5   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดฟรี
2.6   การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลด (ชั่วโมงสุดท้าย)
2.7   โควตาการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดสะสมฟรี
2.8   โควต้าการถ่ายโอนข้อมูล อัปโหลด ทั้งหมด (รวม 2.5 โควต้าการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดฟรี และ 2.6 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลด (ชั่วโมงสุดท้าย))

3. การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล (GB)

Hour

Data Transfer Cost

Data Transfer Cost

Download
(1.2)

Upload
(1.3)

Total
(1.4)

Total
(1.4)

1

2.00

2.00

2.00

2.00

2

1.00

2.00

3.00

4.00

3

0.30

8.00

3.30

12.00

4

1.00

5.00

4.30

17.00

5

0.20

3.00

4.50

20.00

6

1.00

4.00

5.50

24.00

7

0.40

1.00

5.90

25.00

8

0.70

1.00

6.60

26.00

9

0.20

1.00

6.80

27.00

3.1 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดรายชั่วโมง
3.2 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดรายชั่วโมง
3.3 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลดาวน์โหลดรายเดือน
3.4 การใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลอัปโหลดรายเดือน